دوره آموزشی استاندارد سازی

دوره آموزشی استاندارد سازی

                                           برای نمایش جزئیات برگزاری دوره ها روی عنوان هر دوره کلیک کنید.                        

+ دوره آموزشی ممیزی داخلی نظام مدیریت بر اساس استاندارد ISO 9001

+ دوره آموزشی ممیزی داخلی نظام مدیریت بر اساس استاندارد ISO 22000

دوره های تخصصی صنایع غذایی ویژه مسئولین فنی کارخانجات صنایع غذایی و دانشجویان

نام دوره                                                مدت دوره (روز)                       

1- دوره فرمولاسیون تخصصی                           1 روز                       

2- دوره R&D                                                 2 روز                                 

3- دوره اصول طراحی کاربردی کارخانه              2 روز                                     

4- دوره DOE                                               2 روز                                   

5- دوره نمونه برداری                                   1 روز                                      

6- دوره تقلبات صنایع غذایی                         1 روز                                      

5- دوره مقاله نویسی                                 1 روز                                      

6- دوره روش تحقیق                                   2 روز                                     

7- دوره پروپوزال نویسی                              1 روز                                      

8- دوره کنترل کیفیت آماری SPC                      2 روز                                   

9- دوره آماری SPSS                                     2 روز                                   

10- دوره آماری minitab                                 2 روز

+ دوره آموزشی ممیزی داخلی نظام مدیریت بر اساس استاندارد ISO 14001

+ دوره آموزشی ممیزی داخلی نظام مدیریت بر اساس استاندارد ISO 13485

+ دوره آموزشی ممیزی داخلی نظام مدیریت بر اساس استاندارد ISO 27001

+ دوره آموزشی نحوه نگهداری و ارتقاء نظام های مدیریت

+ دوره آموزشی سر ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001

+ دوره آموزشی سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد ISO 22000

+ دوره آموزشی سر ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001

+ دوره آموزشی سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001