مدیریت استراتژیک

محتوای دوره:

1- تعاريف استراتژي و انواع آن – هدفبندي - سياست گذاري - برنامه ريزي – تصميم گيري

2- فرآيند مضمون بندي استراتژي سازماني

    • تجزيه تحليل فرصت ها و تهديدات – نقاط قوت و ضعف
   • مشخص كردن گزينه ها
   • انتخاب و اجرا

3- آشنايي با تغييرهاي استراتژيك سازماني

    • نتيجه هاي انساني و اجتماعي ( منابع انساني )
   • متغيرهاي ساختاري ( اندازه سازمان و تقسيم بندي هاي اداري )
   • بازارها و محيط سازمان ( مديريت بازار يابي )
   • تكنولوژي و توليد ( مديريت توليد و مديريت مالي )
   • فرهنگ سازماني

4- مديريت بهره وري

 

مزایای گواهینامه حرفه ای کسب وکار :

    • کسب اعتبار بالاتر حرفه ای
   • کسب صلاحيت حرفه اي دربين فعالان مدیریت
   • کسب مزيت رقابتي وبهبود در دورنما و پويايي شغلي
   • فرصت دستيابي به جايگاه هاي شغلي بالاتر
   • افزايش ارتباطات وامکان ورود به شبکه ارتباطي با افرادحرفه اي
   • امکان معرفي و شناسايي فرد به کارفرمايان و جامعه
   • افزايش صلاحيت حرفه اي اثربخش و کارا
   • صرفه جويي در وقت و انرژي براي گزينش و بکارگماري افراد