محمد حسین انصاری

اصول مدیریت جانشین پروری

تحقیقات نشان می دهند که افراد مستعد، سازمانی را به دو منظور انتخاب می کنند، آینده شغلی و موفقیت های ادامه دار سازمان. در حقیقت، کیفیت برنامه ریزی جانشین پروری و موفیت های ادامه دار سازمان به شدت به هم وابسته هستند. یکی از عوامل موفقیت سازمان هایی که برنامه جانشین پروری موثری را توسعه داده و اجرا می کنند این است که این قبیل سازمان ها، چند اصل کلیدی برنامه ریزی جانشین پروری را شناخته و رعایت می کنند. این اصول در ادامه معرفی می شوند.

1- بدانید در حال برنامه ریزی چه چیزی هستید

طرح جانشین پروری یک استراتژی ضروری برای استفاده بهینه از استعدادهای سازمانیست. جانشین پروری، فرآیند شناخت و تعیین استعدادها و افراد توانمند برای پست ها یا گروهی از پست ها کلیدی می باشد و توسعه شغلی و فعالیت های پس از آن، بر اساس این طرح انجام می گیرد. به یاد داشته باشید که طرح های جانشین پروری، تمام پست ها و شغل های سازمان را در برگرفته و تنها برای شغل های مدیریتی استفاده نمی شوند. زمانی که یک طرح جانشین پروری را برای سازمان طراحی می کنید، بدانید این طرح ها جزیی از فعالیت های توسعه سازمان و افراد شایسته درون سازمان می باشد.

امتياز دهيد:

Share this article:

">