محبوبه نحوی

تفاوت های اصلی ایزو 45001:2016 و ایزو18001(OHSAS)

از اولین سال انتشار ایزو 18001 (OHSAS) که به عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (occupational health and safety management system (OH & SMS) به رسمیت شناخته شده بود، امروز 16 سال بعد، استاندارد ایزو جدیدی برای جایگزینی با استاندارد ایزو  18001 (OHSAS)  توسعه یافته است، این استاندارد ایزو 45001 نام دارد.

استاندارد ایزو 45001 یک استاندارد OH & SMS است که توسط کمیته پروژه ایزو تدوین شده و قرار است تا پایان سال 2016 منتشر شود. کمیته پیش نویس استاندارد ایزو 45001 در حال حاضر دردسترس است و  از زمان انتشارآن، تفاوت هایی ما بین استاندارد ایزو 18001 (OHSAS) و ایزو 45001 مشاهده می شود. برخی از تفاوت های اصلی بین این دو استاندارد به شرح ذیل می باشد:

امتياز دهيد:

Share this article:

">