ارتباط با مشتری

میتوان گفت پس از اجرای کلیه روندهای مدیریتی که منجر به فروش، ارتقاء سازمان و بهبود کیفیت میشود آنچه بسیار مهم و حیاتی می باشد حفظ ارتباط با مشتریان و وفادارسازی مشتریان به برند است هر چند امروزه برخی افراد با آموزش شیوه های خاص و بعضا تملق آمیز صرفا فروش را آموزش داده و افتخارات خود را فروش یخچال به اسکیموها می دانند اما آنچه مهم تر از یک بار فروش است وفادار سازی مشتری و پیگیری رضایت مشتریان جهت خریدهای بعدیست امری که تیم بهسا با پیاده سازی سیستم دقیق و مدرن ارتباط با مشتریان در سازمان شما ایجاد خواهد کرد.