منابع انسانی

 نرم افزارهای اتوماسیون اداری در حوزه منابع انسانی ابزاری است کارآمد که مدیران را در کنترل هر چه بهتر نیروی کار خود کمک میکند، این نرم افزارهای قابلیت کنترل سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و مزایا، وضعیت آموزشی پرسنل و نحوه ارتقاء شغلی آنها و همچنین ارزشیابی عملکرد را دارا بوده و به شکلی سیستماتیک کلیه روندها را مکانیزه میکند.

نرم افزارهای اتوماسیون اداری در حوزه منابع انسانی ابزاری است که کلیه اطلاعات را بی هیچ واسطه و بسیار دقیق در اختیار مدیران گذاشته و تصمیم گیری، نظارت و پیشرفت در سازمان را ساده تر و دقیق تر میکند.