مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

میتوان گفت پس از اجرای کلیه روندهای مدیریتی که منجر به فروش، ارتقاء سازمان و بهبود کیفیت میشود آنچه بسیار مهم و حیاتی است حفظ ارتباط با مشتریان و وفادارسازی مشتریان به برند است هر چند امروزه برخی افراد با آموزش شیوه های خاص و بعضا تملق آمیز صرفا فروش را آموزش داده و افتخارات خود را فروش یخچال به اسکیموها می دانند اما آنچه مهم تر از یک بار فروش است وفادار سازی مشتری و پیگیری رضایت مشتریان جهت خریدهای بعدیست امری که تیم بهسا با پیاده سازی سیستم دقیق و مدرن ارتباط با مشتریان در سازمان شما ایجاد خواهد کرد.

ما می توانیم در شروع کسب و کار شما این خدمات را در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری ارائه نماییم:                                                                                                           

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  برنامه ریزی و تدوین استراتژی ارتباط با مشتریمدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  تحقیق و تدوین پیرامون فاکتورها و روش های ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  تدوین برنامه موثر برای ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  برنامه ریزی و ایجاد واحد ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم CRM و توسعه نرم افزارهای مرتبط

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  مشاوره و پیاده سازی فرآیند وفادارسازی مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری بهسا  مشاوره نحوه اجرای سیستم های رضایتمندی مشتریان و خدمات پس از فروش