مشاوره تامین منابع انسانی

مشاوره تامین منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی

هرچند انتخاب استراتژی موثر و حرکت در راستای رسیدن به اهداف با یک مدیریت قوی یکی از ارکان شروع هر کسب و کاری می باشد اما آنچه ضامن اجرای استراتژی و حرکت بسوی تعالی و بقای سازمان می باشد نیروی انسانی فعال ، چابک و با انگیزه ایست که با توجه به شایستگی در جایگاه مناسب قرار گرفته باشد، انتخاب بهترین افراد برای انجام شرح وظایف محوله سازمان چیزی فراتر از روندهایست که اغلب در سازمانها و شرکت های امروزی جاریست ، روانشناسی افراد ، تشخیص مهارت های مورد نیاز برای پست های سازمانی ، ارزیابی متقاضیان و نهایتا استخدام آنها فرایندی است کاملا تخصصی که می بایست توسط افرادی زبده و با تجربه انجام گیرد


در حوزه مشاوره ما می توانیم این خدمات را به شما ارائه نماییم:                                                                                                                                                                       مشاوره تامین منابع انسانی

مشاوره تامین منابع انسانی بهسا  مشاوره در زمینه تهیه چارت سازمانی و تعیین شرح وظایف

مشاوره تامین منابع انسانی بهسا  مشاوره ارزیابی مشاغل

مشاوره تامین منابع انسانی بهسا  مشاوره تهیه روند استخدام و نحوه اطلاع رسانی

مشاوره تامین منابع انسانی بهسا  مشاوره انجام مصاحبه و ارزیابی افراد

مشاوره تامین منابع انسانی بهسا  مشاوره نحوه آموزش و نیاز سنجی آموزشی هر پست سازمانی

مشاوره تامین منابع انسانی بهسا  مشاوره ایجاد انگیزش و حقوق دستمزد کارکنان

 

مقالات مشاوره منابع انسانی