مشاوره نظام آراستگی 5S

 مشاوره نظام آراستگی 5s

کلمات عبارتند از ساماندهی Seiri, پاکیزگی Seiso, نظم و ترتیب Sieton, استاندارد سازی Sekitsu و انضباط Shitsuke   
نظام آراستگی به سازمان شما کمک خواهد کرد تا اولا ظاهر خوب و سازمان یافته کلیه ملزومات و اشیا از لحاظ دیداری احساس خوبی به بازدیدکننده منتقل نماید اما بیش از آن بهره وری ، افزایش سرعت دستیابی، و افزایش طول عمر تجهیزات پیامدهای استفاده از این سیستم می باشد.                                                  


خدمات ما در این زمینه عبارت است از:                                                                                                                                        مشاوره نظام آراستگی 5s

 مشاوره نظام آراستگی 5s  مشاوره بسترسازی و فرهنگ سازی نظام 5S

 مشاوره نظام آراستگی 5s  مشاوره نحوه آغاز و توجیه مدیران ارشد برای پیاده سازی نظام 5S

 مشاوره نظام آراستگی 5s  مشاوره در مورد نحوه تفکیک لوازم و پاکسازی

 مشاوره نظام آراستگی 5s  مشاوره در زمینه نحوه اجرای وظایف روزمره تشخیص، ترتیب و تنظیف