مدیریت بحران

محتوای دوره:

• شناخت و تحليل فضاي ركود و بحران
• نگاهي استراتژيك براي حل مسائل(استراتژيهاي رايج در شرايط بحران)
• برنامه ريزي يكپارچه و مالي در شرايط بحران(برنامه هاي كارآمد عملياتي(
• يكپارچه سازي، سازماندهي و رهبري بحران