برنامه ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره:

مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK2012