بانک های فراساحلی برای حضور در مناطق آزاد ایران محدودیت ندارد

نوشته شده توسط گروه مشاوره مدیریت بهسا.

مدیر امور بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد کشور از رفع مانع های قانونی گشایش شعبه بانک های فراساحلی در منطقه های آزاد ایران و تمرکز آنها بر خدماتی مانند ارائه فاینانس (سرمایه) خبر داد.
بانک های فراساحلی برای حضور در مناطق آزاد ایران محدودیت ندارد
«ناصر خرمالی» درباره فراهم شدن شرایطی برای تدوین دستورالعمل حضور بانک های فراساحلی در کشور افزود: هم اکنون از سوی مرجع عالی پولی بانکی کشور یعنی شورای پول و اعتبار، زمینه قانونی حضور این بانک ها فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک های برون مرزی یک موقعیت جغرافیایی را طلب می کنند که خارج از قلمرو گمرکی است؛ به عبارتی، این بانک ها خارج از سرزمین اصلی و داخل منطقه های آزاد هر کشوری تاسیس می شود.
به گفته او، اکنون شورای عالی پول و اعتبار اساسنامه این بانک ها را تایید می کند. همچنین پس از ارایه درخواست متقاضی به سازمان های مناطق آزاد، درخواست به دبیرخانه و سپس بانک مرکزی فرستاده می شود و پس از طی مرحله های کار، بانک مرکزی شرایط و مدارک را بررسی و مجوز را صادر می کند.
مدیر امور بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: وجود منابع گسترده در کشور، رفع محدودیت ها و شرایط ایجاد شده فرصت بسیار بزرگی برای فعالیت های سودآور ایجاد کرده است که حوزه بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین حضور در ایران در چنین موقعیتی برای آنها یک فرصت محسوب می شود.
بانک های برون مرزی یا فراساحلی همه خدمات متعارف یک بانک داخلی را به همراه برخی خدمات بیشتر مانند ارائه فاینانس ها، ورود پول های ارزان قیمت، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ کارمزدهای بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و... پوشش می دهد.

منبع: ایرنا