آتنا صنعتی پور

چرخه عمر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی

OUTSOURCINGچرخه عمر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی یا برون سپاری به معنی واگذاری بخشی از فعالیتها و یا نیازهای داخلی سازمان به یک واحد خارج از سازمان است که با پرداخت هزینه و یا مشارکت در اجرا اتفاق می افتد. اجرای برون سپاری با نظارت خوب و کنترل و دقت در انتخاب شرکت و یا گروه مجری می تواند موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سازمان گردد.

موسسه برون سپاری (www.outsourcing.com ) کاربران نهایی برون سپاری را از زمان عضویتشان در سال 1998 مورد بررسی قرار داد و دریافت که 10 دلیلی که سازمانها بخاطر آن برون سپاری می کنند عبارتند از: کاهش و کنترل هزینه های عملیاتی، بهبود تمرکز سازمان، دسترسی به قابلیت های کلاس جهانی، منابع داخلی رایگان برای دیگر اهداف، منابعی که داخل سازمان در دسترس نیستند، تسریع منافع مهندسی مجدد، کارکردهایی که به سختی مدیریت می شوند یا خارج از کنترل اند، بودجه سرمایه موجود، سهیم کردن ریسک و تزریق پول نقد.

امتياز دهيد:

Share this article:

">